JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TOJŠIĆI"

Cilj Godišnjeg plana i programa 

Cilj Godišnjeg plana i programa Školska 2015/2016. godina bit će u znaku uspješnog nastavka postizanja dobrih rezultata u uĉenju i vladanju uĉenika kao i uspješnih rezultata na svim nivoima takmiĉenja. Proces nastave i dalje obogaćivati primjenom savremenih nastavnih metoda i održavanjem ogledno-uglednih ĉasova. Radom odjeljenskih zajednica, roditeljskih sastanaka i struĉnih aktiva, doprinositi uspješnoj edukaciji uĉenika i roditelja na spoznaji opasnosti od štetnosti konzumiranja duhana i drugih narkotika te podizanja svijesti o oĉuvanju školske imovine i životne sredine. Nastaviti uspješnu saradnju sa humanitarnom organizacijom World Vision koji redovno finansiraju projekte za poboljšanje uslova rada u školi, nesebiĉno doniraju školski pribor i druge stvari potrebne za funkcionisanje nastavnog procesa. Škola će biti ukljuĉena i u projekte MIOS-a, a pošto je škola partner HO World Vision iz Tuzle, saradnja će biti i s njom. Sa organizacijom UHD “PRIJATELJICE” Tuzla nastaviti razvijati dobru saradnju u okviru koje je predviđena saradnja i sa drugim školama iz Republike Srpske. Prioritetan zadatak će biti uređenje fasade na centralnoj školi (bojenje zidova) i uređenje dvorišta. Uz materijalnu pomoć lokalne zajednice i liĉnim sredstvima roditelja, nastojati ograditi dio školskog dvorišta, u PŠ “Seljublje” i time smanjiti mogućnost uzurpacije zemljišta od lokalnih mještana.S ciljem poboljšanja samog kvaliteta nastavnog procesa, planiramo i određeno poboljšanje materijalnih i kadrovskih uvjeta rada: - Inovacija i modernizacija nastave koja se ogleda kroz pripremanje nastavnika za ĉas i upotrebu savremenih nastavnih sredstava (TV, laptop, videoprojektor, grafoskop, Interneta i sl.) - Primjena novog nastavnog ambijenta i grupnog oblika rada u nastavi, stvaranjem uvjeta za inovirani rad što u mnogim segmentima poboljšava kvalitet nastave. U tom smislu svi nastavnici će vršiti pripremanje nastave i istoj dati novi kvalitet.